Statuten

De akte van oprichting (AK-2012TL07842.01) van de Stichting LeveDNA! werd oorspronkelijk opgemaakt te Rotterdam, 19 november 2012 door mr T.C.B.M. Langerwerf (notaris). De oprichters waren K.E.N. Bronsgeest (voorzitter) en J.T. den Dunnen (secretaris).

Op 20 september 2013 werden de Statuten gewijzigd door mr. Maria Francisca Andrea Mathilde Poolen (kandidaat-notaris), als waarnemer -en in die hoedanigheid hierna verder te noemen: notaris- van mr. Paul Louis Rafaël Peter Marie Schulpen, notaris in de gemeente Sittard-Geleen

 

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

 1. De stichting draagt de naam: Stichting LeveDNA!.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leiden

DOEL

Artikel 2a

 1. De stichting heeft ten doel:
  • a) het voorlichten en onderwijzen van het publiek over DNA en zijn (on)mogelijkheden, daaronder mede begrepen het bekend maken van de mogelijkheden voor de herkenning van organismen, het onderscheiden van individuen en de toepassing van DNA-kennis in de maatschappij, onderzoek, geneeskunde, landbouw en veeteelt;
  • b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • het organiseren en ondersteunen van activiteiten, zoals acties, lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten;
  • het verstrekken van informatie aan degenen, die zich tot de stichting wenden en via eigen publicaties;
  • het verzamelen van fondsen;
  • het steunen van projecten; en
  • alle overige wettige middelen, die bijdragen tot verwezenlijking van het doel.

GELDMIDDELEN EN BEGUNSTIGERS

Artikel 2b

 1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
  • a) subsidies en sponsoring van overheids- en particuliere instellingen;
  • b) opbrengsten uit activiteiten;
  • c) schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • d) bijdragen van begunstigers, donaties en sponsoring;
  • e) andere baten.
 2. De stichting kent begunstigers.
  • a) Begunstigers zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de stichting financieel te steunen met een door het bestuur vast te stellen minimumbijdrage.
  • b) Het bestuur beslist omtrent de toelating van begunstigers.
  • c) De rechten en plichten van een begunstiger kunnen te alle tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd.
  • d) De begunstigers zijn gehouden tot het betalen van de bijdrage, die door het bestuur is vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
  • e) Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

BESTUUR: SAMENSTELLING, WIJZE VAN BENOEMEN (EN BELONING)

Artikel 3

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders. Bestuurder kan ook een rechtspersoon zijn.
 2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
 3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
 4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
 5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 6. Bestuursleden mogen geen familie van elkaar zijn zulks tot en met de vierde graad, niet met elkander gehuwd zijn, met elkaar samenwonen of zich hebben laten registreren als partners.

BESTUUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 4

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
 3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
 4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

BESTUUR: VERGADERINGEN

Artikel 5

 1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
 2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt elk jaar minimaal drie keer een vergadering gehouden.
 3. a)   Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
  b)   Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
 4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
 5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
 7. De secretaris notuleert de vergadering, dan wel een van de aanwezigen, die daartoe door de voorzitter is aangezet. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
 8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

BESTUUR: BESLUITVORMING

Artikel 6

 1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
  Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
 2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 3. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
 4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
  Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen.
  Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

BESTUUR: DEFUNGEREN

Artikel 7

Een bestuurder defungeert:

 • a) door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
 • b) door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 • c) door zijn aftreden;
 • d) door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuurders;
 • e) door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 8

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
 3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep worden gedaan.
 4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 9

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. Voor zover wettelijk voorgeschreven worden de balans en de staat van baten en lasten onderzocht door een door het bestuur aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken.
 4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
 5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

REGLEMENT

Artikel 10

 1. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
 2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
 4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 11

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
 3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 12

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
 2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
 3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Deze bestemming dient zoveel mogelijk besteed te worden ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
 4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
 5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
 6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 13

 1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
 2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

Laatste updates

 • 1
 • 2
 • 3

Over ons

De stichting LeveDNA! wil meer bekendheid geven aan de mogelijkheden van DNA-onderzoek en de maatschappelijke discussie daarover aanjagen. Vanuit de gedachte dat je beter ergens over kunt meepraten en meebeslissen als je werkelijk weet waar het over gaat.

Lees verder

Wat zou jij doen?

 • Ik heb Jurassic Park gezien. Kan dat echt?. Zit er nog DNA in fossielen? Kun je dat er nog uithalen en aflezen?

  Geesje de Vries

  Jurassic Park

 • Het lijkt mij wel leuk om in de toekomst het DNA van mij en mijn partner te combineren om zo te kijken hoe onze kinderen eruit kunnen komen te zien!

  Marius van Heinder

  Partner en kinderen

 • Ik zou het DNA van mijn familieleden wel eens willen vergelijken met de stamboom die ik heb; zou hij helemaal kloppen?

  Melanie Fordes

  Mijn stamboom

 • Ik zou het DNA willen vergelijken van de bezoekers aan Lowlands, de Toppers, de musical Saigon, North Sea Jazz en Pink Pop. Vind ik dan 'n gen voor muzieksmaak?

  Jamal Achamlal

  Muzieksmaak

 • Ik zou op internet zoeken naar een mooi design en dan het DNA van mij en mijn vriend uitprinten om de verschillen te kunnen bekijken. Hoeveel verschillen zouden er zijn?

  Kim van der Linden

  Printen

Naar boven