Huishoudelijk reglement

Vastgesteld in de bestuursvergadering op 25 maart 2013.

Begripsbepaling

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • de stichting: “Stichting LeveDNA !” gevestigd te Leiden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 56526091;
 • de statuten: de statuten van de stichting, zoals vastgelegd in een akte gepasseerd op 19 november 2012 bij 010 notaris Mr. Th. Langerwerf te Rotterdam;
 • het bestuur: het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 4 van de Statuten;
 • inzamelingsacties: activiteiten en projecten met als doel het verzamelen van gelden en/of diensten en/of materiële zaken waarmee de doelstellingen van de stichting kunnen worden verwezenlijkt, ook wel ‘inkomsten’ genoemd;
 • projecten: activiteiten in het kader van het realiseren van de doelstellingen van de stichting.

Taken en bevoegdheden van bestuur en bestuursleden

Het bestuur en de bestuursbesluiten

Het bestuur

 • bestuurt en vertegenwoordigt de stichting;
 • neemt bestuursbesluiten (zie de paragraaf ‘Bestuursbesluiten’ in dit huishoudelijk reglement);
 • kan voor bepaalde tijd werkgroepen/projectgroepen in het leven roepen. Een dergelijke groep bestaat uit ten minste één bestuurslid en in de groep kunnen ook niet-bestuursleden plaatsnemen. Deze groepen worden ontbonden na financiële afrekening met de penningmeester en decharge tijdens een bestuursvergadering;
 • beslist in ad hoc situaties in consensus over alle uitgaven die buiten de door het bestuur vastgestelde begroting vallen;
 • ontstaat een vacature dan wel is een bestuurslid herkiesbaar, dan kunnen nieuwe kandidaten uitsluitend op voordracht door één of meerdere zittende bestuursleden worden voorgedragen;
 • uitsluitend natuurlijke personen kunnen zitting nemen in het bestuur;
 • nieuwe bestuursleden worden benoemd bij acclamatie door de voorzitter of na schriftelijke verkiezing, beide op een reguliere bestuursvergadering, bij voorkeur de jaarvergadering. Kandidaat bestuursleden moeten in persoon ter vergadering aanwezig zijn, dan wel een schriftelijke bereidverklaring aan de voorzitter hebben gestuurd;

De voorzitter

 • heeft de algemene leiding van de stichting;
 • is het eerste aanspreekpunt voor bestuursleden;
 • stelt in overleg met de secretaris de agenda voor elke vergadering op;
 • leidt de bestuursvergaderingen en de jaarvergadering;
 • ziet er op toe dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement;
 • stelt, in goed overleg met de secretaris en de penningmeester, het beleidsplan op en herziet dit jaarlijks, voorafgaand aan de jaarvergadering;
 • coördineert en stuurt activiteiten;
 • ziet er op toe dat bestuursleden hun taken naar behoren vervullen en spreekt hen hierop aan indien dit niet het geval lijkt.

De penningmeester

 • voert de financiële administratie;
 • stelt financiële overzichten op;
 • maakt het financiële gedeelte van het jaarverslag;
 • beheert de kas, de bankrekeningen en de eventuele spaarrekeningen, beleggingen en investeringen;
 • beheert de inventarislijst en het inventaris, bepaalt of en onder welke voorwaarden inventaris wordt uitgeleend en ziet toe op retourbezorging;
 • begroot inkomsten (inzamelingsacties) en uitgaven (projecten) en voert op deze activiteiten tussentijds en na afronding financiële controle uit;
 • beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting, de kaders van projectbudgetten en/of de in bestuursvergaderingen gemaakte afspraken;
 • neemt het initiatief om voor bepaalde tijd ingestelde werkgroepen/projectgroepen decharge te verlenen;
 • onderhoudt contacten met sponsoren en subsidieverstrekkers.

De secretaris

 • maakt van elke vergadering een verslag waarin minimaal vermeld:
  • de datum en plaats van de vergadering;
  • de aanwezige en afwezige bestuursleden;
  • de verleende volmachten;
  • de genomen besluiten;
  • een activiteiten overzicht.
 • stelt het niet-financiële gedeelte van het jaarverslag op;
 • ontvangt alle binnenkomende post, rechtstreeks of via andere bestuursleden;
 • neemt kennis van en behandelt de post, schakelt waar nodig andere bestuursleden in om de post te behandelen en verzorgt de daaruit voortvloeiende correspondentie;
 • archiveert alle relevante documenten;

Vergaderingen

Geldigheid
Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van het aantal zittende leden aanwezig is dan wel zich heeft laten vertegenwoordigen bij volmacht.

Frequentie

 • het bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar, en houdt één maal per jaar een jaarvergadering. Verder vergadert het bestuur indien de voorzitter hiertoe het initiatief neemt, of indien twee of meer bestuursleden hierom verzoeken.
 • vergaderingen worden gehouden op het moment waarop deze zijn gepland, of, indien de situatie dat verhindert, binnen 4 weken daarna. Vergaderingen waartoe een verzoek is ingediend, worden binnen vier weken na het indienen van het verzoek gehouden.
 • indien een vergadering niet conform bovenvermelde eisen bijeen wordt geroepen, is ieder bestuurslid gerechtigd met in achtneming van het in dit reglement gestelde, een vergadering bijeen te roepen. Een vergadering als in de vorige zin bedoeld voorziet zelf in haar leiding en wijst zelf een persoon aan die belast is met het maken van een verslag.
 • aan het einde van elke bestuursvergadering wordt de datum van de volgende reguliere vergadering vastgesteld.

Agenda

 • bestuursleden kunnen voor de vergadering agendapunten bij de voorzitter en/of secretaris inbrengen; zij stellen in goed overleg de definitieve agenda vast. Urgente punten (zoals decharge van de penningmeester en het vaststellen van het jaarverslag) worden hoger op de conceptagenda gezet dan punten die uitgesteld kunnen worden.
 • de secretaris mailt de conceptagenda uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de vergadering door en publiceert deze op het interne gedeelte van de website.
 • aan het begin van elke vergadering wordt de agenda definitief vastgesteld. Bestuursleden hebben hierbij de mogelijkheid punten aan de agenda toe te voegen, kunnen voorstellen punten te schappen of door te schuiven naar een volgende vergadering en kunnen voorstellen de volgorde van agendapunten te wijzigen.
 • vergaderingen worden volgens de agenda afgewerkt; maar op eigen initiatief of op verzoek kan de voorzitter besluiten van die volgorde af te wijken en/of besluiten een of meer punten door te schuiven naar een volgende vergadering.

Verantwoordelijkheid

Het bestuur is verantwoordelijk en beslist.

Notulen

Van elke vergadering wordt een verslag (met activiteiten overzicht) gemaakt, dat zo snel mogelijk na de vergadering wordt verspreid onder de bestuursleden. Opgestelde verslagen worden op de eerstvolgende vergadering besproken en definitief vastgesteld.

Inbreng tijdens de vergadering

 • van bestuursleden wordt een actieve inbreng verwacht;
 • ideeën van bestuursleden zijn welkom en worden besproken of doorgeschoven naar een volgende vergadering;
 • iedere bestuurder kan één of meer plaatsvervangers voordragen. Een plaatsvervanger heeft geen stemrecht. Een plaatsvervanger kan alleen aanwezig zijn als de bestuurder afwezig is;
 • het bestuur kan de voorzitter vragen andere personen dan bestuursleden toe te laten tot de vergadering. De voorzitter neemt in deze een beslissing;
 • iedere bestuurder kan zich in het bestuur door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen op grond van een daartoe strekkende, schriftelijk verleende volmacht, die bij de aanvang van de betreffende vergadering moet worden overhandigd aan de voorzitter van die vergadering.

Declaraties

 • bestuursleden zijn gerechtigd privé gedane of voorgeschoten uitgaven te declareren;
 • voor declaraties wordt het standaardformulier “Declaratie” gehanteerd, te verkrijgen via de penningmeester.
 • bestuursleden zijn niet gerechtigd vacatiegeld te declareren of zich op andere wijzen voor hun inspanningen en/of tijdsbesteding te laten belonen.

Royement

 • een bestuurslid kan geroyeerd worden, als hij/zij door onbehoorlijk bestuur schade voor de stichting heeft veroorzaakt dan wel zou hebben veroorzaakt en de bestuurder daarover een ernstig verwijt kan worden gemaakt.
 • een bestuurslid kan geroyeerd worden, als hij/zij tussen twee jaarvergaderingen meer dan de helft van het uitgeschreven aantal vergaderingen heeft verzuimd. Deze regel is niet van toepassing op bestuursleden die in het buitenland woonachtig zijn en uit hoofde van hun functie in of rond hun woonplaats werkzaamheden voor de stichting verrichten.

Slotbepalingen

 • in gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de voorzitter.
 • alle geïnteresseerden ontvangen op eerste verzoek uit handen van de secretaris één exemplaar van de Statuten en van dit reglement, als elektronische kopie per e-mail. Papieren exemplaren worden op eerste verzoek ter beschikking gesteld tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

Laatste updates

 • 1
 • 2
 • 3

Over ons

De stichting LeveDNA! wil meer bekendheid geven aan de mogelijkheden van DNA-onderzoek en de maatschappelijke discussie daarover aanjagen. Vanuit de gedachte dat je beter ergens over kunt meepraten en meebeslissen als je werkelijk weet waar het over gaat.

Lees verder

Wat zou jij doen?

 • Ik heb Jurassic Park gezien. Kan dat echt?. Zit er nog DNA in fossielen? Kun je dat er nog uithalen en aflezen?

  Geesje de Vries

  Jurassic Park

 • Het lijkt mij wel leuk om in de toekomst het DNA van mij en mijn partner te combineren om zo te kijken hoe onze kinderen eruit kunnen komen te zien!

  Marius van Heinder

  Partner en kinderen

 • Ik zou het DNA van mijn familieleden wel eens willen vergelijken met de stamboom die ik heb; zou hij helemaal kloppen?

  Melanie Fordes

  Mijn stamboom

 • Ik zou het DNA willen vergelijken van de bezoekers aan Lowlands, de Toppers, de musical Saigon, North Sea Jazz en Pink Pop. Vind ik dan 'n gen voor muzieksmaak?

  Jamal Achamlal

  Muzieksmaak

 • Ik zou op internet zoeken naar een mooi design en dan het DNA van mij en mijn vriend uitprinten om de verschillen te kunnen bekijken. Hoeveel verschillen zouden er zijn?

  Kim van der Linden

  Printen

Naar boven